Välkommen till Sjöfartsverkets Visselblåsarfunktion som tillhandahålls av Grey Advokatbyrå AB

Denna Whistleblowerservice drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Grey Advokatbyrå.

Interaktiv Säkerhet garanterar full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Som Whistleblower är du alltid anonym och ges möjlighet att rapportera om misstänka oegentligheter på Grey Advokatbyrå.

Grey Advokatbyrå uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser in till Whistleblowerservicen hos Interaktiv Säkerhet.


Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningssidan.

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

  • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
  • Var dessa har ägt rum.
  • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka som är inblandande.
  • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress).
  • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
  • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

Visslarfunktionen ska endast användas för att anmäla misstänkta oegentligheter, lagöverträdelser eller andra allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.

Anmälan kan lämnas om exempelvis finansiella bedrägerier såsom luftfakturering eller personliga inköp, mutor eller korruption, jäv eller andra oegentligheter kopplade till Sjöfartsverkets verksamhet.

Vem kan anmälas?

Anställda och uppdragstagare vid Sjöfartsverket kan anmälas.

Gäller anmälan Sjöfartsverkets styrelse ska anmälan lämnas direkt till Regeringskansliet.

Gäller anmälan befattningshavare vid annan myndighet ska anmälan lämnas direkt till den berörda myndigheten.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av Grey Advokatbyrå.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.

Ärendet hanteras sedan vidare och det beslutas om anmälan kommer att utredas vidare eller inte.

Grey Advokatbyrå registrerar inga IP-adresser.